Hoogwaardige woningen moeten verrijzen op het voormalige Topcraftterrein aan de Ravenhorstweg.
Hoogwaardige woningen moeten verrijzen op het voormalige Topcraftterrein aan de Ravenhorstweg. (Foto: gemeente Losser)

Hoogwaardig wonen op het oude Topcraftterrein

De gemeente Losser ontwikkelt een nieuwe woonlocatie op het voormalig terrein van Topcraft aan de Ravenhorsterweg in Losser. De Vereniging CPO Losser is nauw bij de planontwikkeling betrokken. Het ontwerp ligt ter inzage.

Losser - De gemeente Losser heeft in 2007 het voormalig terrein van Topcraft aan de Ravenhorsterweg aangekocht om een verouderd bedrijventerrein tussen de bestaande bebouwing van het centrum van Losser en het overgangsgebied richting het Dinkeldal om te bouwen tot een hoogwaardig woongebied.
Met het realiseren van een woongebied op dit (nu nog) deels bedrijfsmatig in gebruik zijnde terrein, ontstaat een nieuwe woonlocatie aan het Dinkeldal met dertig woningen. Voordat met de ontwikkeling kan worden begonnen, dient de bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen.

Inzage

Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 11 oktober tot en met 21 november ter inzage. Op maandag 15 oktober, aanvang 19.30 uur, is in 't Lossers hoes een informatieavond over het ontwerp bestemmingsplan Wonen aan het Dinkeldal.

Klankbord

In 2011 hebben de gemeente Losser en vereniging CPO Losser afgesproken om de planvorming voor het Topcraftterrein samen op te pakken.
De speciale klankbordgroep die toen is ingesteld (bestaande uit de vereniging CPO Losser en ambtenaren van de gemeente Losser) is in 2013, op verzoek van de Vereniging CPO Losser, uitgebreid met een aantal externe partijen zoals Le Clercq Planontwikkeling en Aannemings- en afbouwbedrijf Haafkes.

Vervolgens is samen met landschapsarchitect Odin het ontwerp opgesteld en samen met Maas Architecten het beeldkwaliteitsplan. Ook is overleg gevoerd met Waterschap Vechtstromen.

Dat alles heeft nu geleid tot een (verkavelings)plan dat door alle betrokkenen wordt gedragen en waarvoor nu de bestemmingsplanprocedure kan starten.

Meer berichten