Enquête: Losser is op goede weg wat betreft dienstverlening

Losser - In opdracht van de gemeente Losser heeft onderzoeksbureau I&O research een onderzoek gedaan onder de cliënten van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de jeugdzorg. Het gaat daarbij vooral om de dienstverlening van de gemeente Losser.

''In het algemeen zijn cliënten tevreden. Er valt een stijgende lijn van gemiddeld 3 procent te constateren in ervaren tevredenheid van cliënten binnen de Wmo. Hier mogen we trots op zijn'', zo laat de gemeente weten.
Bij Jeugd is het volgens de gemeente lastiger om na te gaan waar onze verbeterpunten liggen. ''Dit omdat de verwijzingen veelal via de huisarts of specialist verlopen (77 procent). ''Hier kan de gemeente weinig invloed op uitoefenen. Wanneer dit percentage afgezet wordt tegen een respons van 17 procent is het gerechtvaardigd te concluderen dat het hooguit om enkele cliënten gaat die minder tevreden zijn. Omdat veel toewijzingen via de huisarts en specialist verlopen, wordt er door gemeente Losser meer ingezet op een intensivering van de samenwerking met deze beroepsgroepen, zodat betere afstemming mogelijk is.''

Meer cliënten kennen de onafhankelijke cliëntondersteuning. De gemeente: ''Dit onderwerp is een vast onderdeel in gesprekken met cliënten waardoor meer cliënten op deze voorziening worden geattendeerd. Daarnaast wordt er een informatiemap voor cliënten van het sociaal domein ontwikkeld waarin de onafhankelijke cliëntondersteuning een standaard onderdeel is. Deze informatiemap is aan te passen op de ondersteuningsvraag van de inwoner.''

Een punt van aandacht is volgens de gemeente nog wel de (on)bekendheid van de mantelzorgondersteuning. Fundament gaat hiervoor acties uitzetten. De gemeente wil voorkomen dat mantelzorgers uitvallen en heeft samen met diverse partners in de gemeente Losser vormen van mantelzorgondersteuning georganiseerd om mantelzorgers te ondersteunen. 53 procent van de ondervraagden geeft aan een mantelzorger te hebben.

Opzet onderzoek

Voor het onderzoek vanuit de Wmo zijn 1000 cliënten uitgenodigd om mee te doen. Vanuit de jeugdhulp zijn 406 jeugdhulp cliënten en/of hun ouders uitgenodigd om mee te doen. Dit zijn zowel nieuwe cliënten die in 2017 voor het eerst ondersteuning hebben gekregen als bestaande cliënten die al langer ondersteuning ontvangen. Zij kregen een schriftelijke vragenlijst thuisgestuurd en konden de vragenlijst ook online invullen. De totale respons van ingevulde vragenlijsten was 49,8% voor de Wmo en voor Jeugd betrof dit 17%. Vorig jaar was de respons bij jeugd 19%. Doordat de respons voor de Jeugd 17% is, is deze niet representatief te noemen voor de gehele cliëntpopulatie Jeugd. De uitkomsten met betrekking tot jeugd worden daarom als indicatief gezien.

Meer berichten